Natuurlijk gezond

Voorwaarden

Geldigheid prijslijst
Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden.

Algemeen
1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts, orthodontist of kaakchirurg, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de  behandelingsovereenkomst en worden voor of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld.
2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.
4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen.
5. Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende en/of orthodontische behandeling wordt de patiënt duidelijk en desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt eveneens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de tarieven door de NZa. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 202 5012 (betaald servicenummer).
7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.
Betalingstermijn en sancties
8. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.
9. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, berekend over de periode van verzuim. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.
10. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
11. Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daaropvolgende betalingsherinnering stuurt, wordt de patiënt per betalingsherinnering € 4,00  aan kosten in rekening gebracht.
12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,- (exclusief BTW). Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiënt.
13. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).
14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
16. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
17. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.